لیست فایل ها

Name Tags Region Tested

A310F_A310FXXU3CQL3_FRP_Remove_7.0

,

J730F_J730FXWU3BRJ2_FRP_Remove_8.1

,

J730F_J730FXWS3ARI7_FRP_Remove_7.0

,

G531H_G531HXXS0AQF1_FRP_Remove_OEM_5.1.1

,

G570F_G570FXXU1CRH9_FRP_Remove_8.0

,

A510F_A510FXXS7CSA4_FRP_Remove_7.0

,

J701F_J701FXXU6BRL1_FRP_Remove_8.1

,

G610F_G610FDDU1CRJ4_8.1_FRP_Remove

,

A720_A720FXXU3CRF3_FRP_Remove_8.0

,

J730F_J730FXWU2ARF4_FRP_Remove_7.0

,

A730FXXU4CSB9_A730FOXM4CSB9_THR_9.0_5File

, ,

Marie-L21MEA_MAR-L21MEA_9.0.1.108(C185E5R2P1)_Firmware_9.0.0_r3_EMUI9.0.1_05015SHY

, ,

Huawei_FIG-LA1_8.0_C185_Repair_IMEI_And_Remove_FRP

,

Huawei_Mate_10_Lite_RNE-L21_Rhone-L21_8.0_C185_Repair_IMEI_And_Remove_FRP

,

Huawei_Honor_9_Lite_LLD-L21_C185_Leland_05014XFW_Repair_IMEI_And_Remove_FRP

,

A520FXXS8CSB1_A520FOJV8CSB1_THR_8.0_5File_20190226073800

, ,

COMBINATION_FA51_G928W8VLU5ARA1_CL6053901_QB16593692_REV00

COMBINATION_FA60_G930W8VLU5ARI1_CL9617040_QB19868520_REV00

COMBINATION_OXM_FA81_T590XXU2ARJ1_OXM2ARJ1_CL14060791_QB20086138_REV00

COMBINATION_FAC_FA81_T595XXU2ARJ1_FAC2ARJ1_CL14101614_QB20086114_REV00

COMBINATION_FA60_T585XXU4ARJ1_CL10816856_QB20090930_REV00

COMBINATION_FA60_G930TUVU4API4_CL7396706_QB10902999_REV02

COMBINATION_FA60_T580XXU4ARJ1_CL10816856_QB20112436_REV00

COMBINATION_FAC_FA80_A605FNXXU3ARJ1_FAC_CL13562291_QB20132674_REV00

COMBINATION_FAC_FA71_J250FXXU2ARJ1_FAC2ARJ1_CL12779810_QB20027366_REV00

COMBINATION_FAC_FA80_A600FNXXU3ARI1_FACFAC_CL13491244_QB19752143_REV00

G973FXXU1ASAT_G973FOXM1ASAT_THR_9.0_4File

, ,

G970FXXU1ASAT_G970FOXM1ASAT_THR_9.0_4File

, ,

COMBINATION_FAC_FA80_A600FNXXU2ARI2_FACFAC_CL13491244_QB19784517_REV00

COMBINATION_OXY_FA60_A320FXXU4ARI1_OXYFAC_CL11575786_QB19953270_REV00

COMBINATION_CHC_FA60_G6100ZCU1AQA1_CHCFAC_CL9729534_QB12135384_REV00

COMBINATION_FAC_FA80_A750FNXXU1ARJ1_FAC1ARJ1_CL14367851_QB20061006_REV00

COMBINATION_FAC_FA60_A720FXXU6ARJ2_FAC6ARJ2_CL14003381_QB20246595_REV01

COMBINATION_FAC_FA81_J610FXXU1ARJ1_FACFAC_CL14311190_QB20119953_REV00

COMBINATION_FAC_FA60_A720FXXU5ARJ1_FAC5ARG1_CL14003381_QB20246575_REV01

COMBINATION_FAC_FA80_A750FNXXU1ARJ2_FAC1ARJ2_CL14367851_QB20203703_REV00

COMBINATION_FAC_FA81_T595XXU1ARG5_FAC1ARG5_CL14060837_QB19090045_REV00

COMBINATION_FAC_FA80_A605FNXXU2ARF1_FAC_CL13562291_QB18722618_REV00

COMBINATION_OLB_FA70_J701FXXU6ARH1_OLBFAC_CL11591699_QB19273958_REV00

COMBINATION_CHC_FA60_C7010ZCU1AQB1_CHC1AQB1_CL10780931_QB12699097_REV00