لیست فایل ها

Name Tags Region Tested

COMBINATION_FA51_N920CXXU2APA1_CL6352757_QB7978658_REV00

COMBINATION_UUB_FA44_G900MUBU1ANJ2_UUB1ANJ2_2642195_REV00

COMBINATION_UUB_FA51_T285MUBU0APH1_UUBFAC_CL7311137_QB10777127_REV02

COMBINATION_FA60_G930VVRU2APCA_CL7396706_QB9041887_REV02

COMBINATION_UUB_FA51_J500MUBU1APA1_UUB1APA1_CL939365_QB8041843_REV00

COMBINATION_UUB_FA60_G570MUBU1API3_UUB1API3_CL9218515_QB10877510_REV00

COMBINATION_FA60_G935FXXU1APH6_CL7964511_QB10763319_REV00

COMBINATION_ODD_FA51_J105HXXU0APB2_ODDFAC_CL7116214_QB8435358_REV00

--

COMBINATION_OXA_FA50_G920FXXU3AOK3_OXA3AOK3_CL6413986_QB7385169_REV02

COMBINATION_OXA_FA60_T719XXU1APG1_OXAFAC_CL7647681_QB10257388_REV00

COMBINATION_SPT_FA44_N910PVPU4AOG1_SPT4AOG1_3045383_REV00

COMBINATION_VZW_FA44_N910VVRU2APB1_VZW2APB1_2932719_REV00

COMBINATION_FA51_G928TUVU3APF1_CL6509480_QB9897452_REV00

COMBINATION_FA51_N920VVRU2APA1_CL7082958_QB8376876_REV00

COMBINATION_FAJP_N900XXUBNH2_N900OXABNH2_2732703_REV00

COMBINATION_OXA_FA44_A500FUXXU1AOK1_OXA_CL3791014_QB7278151_REV00

COMBINATION_OXA_FA50_G920FXXU4APF1_OXA4APF1_CL6658768_QB10183466_REV02

COMBINATION_TMB_FA44_G900T3UVU1AOJ1_TMB1AOJ1_6098106_REV00

COMBINATION_FA51_N920AUCU2AOK2_CL6053901_QB7284637_REV00

COMBINATION_FA60_G935AUCU2APG2_CL7990385_QB10431391_REV02

COMBINATION_NEE_FA60_G389FXXU1APE1_NEE1APE1_CL7403023_QB9779644_REV01

COMBINATION_OXA_FA44_T335XXU1ANK1_OXA1ANK1_1296790_REV00

COMBINATION_CHC_FA44_A5000ZCU1AOA1_CHC1AOA1_CL4020835_QB3847390_REV02

COMBINATION_FAJP_I9500XXUANL2_2812163_REV00_user

COMBINATION_OXA_FA51_J500FNXXU1APA1_OXA1APA1_CL883232_QB8026796_REV00

COMBINATION_OXY_FA44_A300HXXU1AOJ1_OXY_CL220370_QB6831805_REV00

COMBINATION_TMB_FA60_J700TUVU1APF2_TMB1APF2_CL7659833_QB10102474_REV00

COMBINATION_FA51_G928AUCU2AOK1_CL6053901_QB7299883_REV00

COMBINATION_FA51_N920TUVU2AOK1_CL6048796_QB7257295_REV00

COMBINATION_FA60_J510FXXU1APE1_CL7698534_QB9689891_REV00

COMBINATION_FAJP_I9505XXUAOD1_2828210_REV06_user_mid_noship_MULTI_CERT

COMBINATION_OJV_FA60_G570FXXU1API2_OJV1API2_CL9218515_QB10877448_REV00

COMBINATION_ODD_FA60_G610FDDU1APHC_ODDFA60

COMBINATION_TMB_FA60_J700TUVU1APD1_TMB1APD1_CL7659833_QB9247924_REV00

SM-J5108-J5108ZHU1API2-Persian-Android-5.1.1

,

SM-J5108-J5108ZHU1API2-Edited-Fix-Block-FRP-Android-5.1.1

,

MX-13(MX-14_MX-15)_TJ-T706A-V4.1_20140902-Android4.4.2-Persian-MT6582-Full

,

0PBMIMG_V3_DUG_JB422_SENSE51_1.00.411.016_Radio_MOLY.WR8.W1315.MD.WG.MP.V21.P30

,

S55u_19.2.1.A.0.72_R20B_China_Unicom_CN

,