دسته بندی SM-P585

لیست فایل ها

Name Tags Tested

COMBINATION_OJV_FA60_P585JXU3CRJ1_OJVFAC_CL8882274_QB20181890_REV00

COMBINATION_OJV_FA60_P585JXU1AQC1

THR-P585JXU2AQC3-20170412093132_4File_FA_6.0.1_Iran

,

P585JXU2BQF1-20170623093740_4File_Iran_FA_7.0

,