دسته بندی SM-J810F

لیست فایل ها

Name Tags Tested

COMBINATION_FAC_FA80_J810FXXU2ARJ1_FACFAC_CL13941811_QB20015705_REV00

COMBINATION_FAC_FA80_J810FXXU1ARI1_FACFAC_CL13941811_QB19866594_REV00

COMBINATION_FAC_FA80_J810FXXU1ARF1