دسته بندی SM-J720F

لیست فایل ها

Name Tags Tested

COMBINATION_FAC_FA80_J720FXXU3ARH1_FACFAC_CL13351942_QB19324000_REV00

COMBINATION_FAC_FA80_J720FXXU2ARE2

COMBINATION_FAC_FA80_J720FXXU1ARC6_FACFAC