دسته بندی SM-J710F

لیست فایل ها

Name Tags Tested

COMBINATION_OXA_FA60_J710FXXU6BSE1_OXAFAC_CL7564864_QB23738785_REV03

J710F_J710FXXU4BRB2_FRP_Remove

COMBINATION_OXA_FA60_J710FXXU5BRC1

COMBINATION_OXA_FA60_J710FXXU1AQE1

J710FXXU4BRA2_J710FOJV4BRA1_THR_7.0_4File

,

COMBINATION_OXA_FA60_J710FXXU4BRA1_OXAFAC_CL7564864

THR-J710FXXU2AQB3-20170413172910_Iran_FA_6.0.1

,

COMBINATION_OXA_FA60_J710FXXU3AQD1_OXAFAC_CL7564864

COMBINATION_OXA_FA60_J710FXXU2AQC3_OXAFAC_CL7564864_QB12891135

J710FXXU2AQB3_OJV_J710FOJV2AQB2_4File_Fa_6.0.1

,

COMBINATION_OXA_FA60_J710FXXU1APD2_OXA1APD2_CL7564864_QB9121310_REV03

THR-J710FXXU1APE1-20160518103354-Android6

,