دسته بندی SM-J700T

لیست فایل ها

Name Tags Tested

COMBINATION_TMB_FA60_J700TUVU2API1

COMBINATION_TMB_FA60_J700TUVU3AQC1

COMBINATION_TMB_FA60_J700TUVU1APF2_TMB1APF2_CL7659833_QB10102474_REV00

COMBINATION_TMB_FA60_J700TUVU1APD1_TMB1APD1_CL7659833_QB9247924_REV00