دسته بندی SM-J530F

لیست فایل ها

Name Tags Tested

COMBINATION_FAC_FA70_J530FXXU3ARI1_FAC_CL12698134_QB19623626_REV01

J530FXWU3BRI1_J530FOJV3BRI2_XSG_8.1_5File

J530F_J530FXWS2ARD1_FRP_Remove

COMBINATION_FAC_FA70_J530FXXU2AQL1

COMBINATION_FAC_FA70_J530FXXU1AQI2

COMBINATION_FAC_FA70_J530FXXU1AQI1

COMBINATION_FAC_FA70_J530FXXU1AQJ2_FAC

THR-J530FXWU1AQF1-20170608163840_4File_Iran_FA_7.0

,