دسته بندی فایل ها

لیست فایل ها

Name Tags Tested

COMBINATION_OXM_FA80_G965FXXU2ARG2_OXMFAC_CL13637600_QB18941781_REV01

G965FXXU2CRLI_G965FOXM2CRLI_THR_9.0_5File

,

COMBINATION_OXM_FA80_G965FXXU1ARC1