دسته بندی SM-G570F

لیست فایل ها

Name Tags Tested

G570F_G570FXXU1CRH9_FRP_Remove_8.0

,

G570FXXU1CRH9_G570FOJV1CRH9_THR_8.0

,

G570F_G570FXXU1BQL2_FRP_Remove

COMBINATION_OJV_FA60_G570FXXU1ARA1

COMBINATION_OJV_FA60_G570FXXU1AQF1

COMBINATION_OJV_FA60_G570FXXU1AQH1

THR-G570FXXU1AQC2-20170414095410_4File_Iran_FA_6.0.1

,

COMBINATION_OJV_FA60_G570FXXU1API2_OJV1API2_CL9218515_QB10877448_REV00