لیست فایل ها

Name Tags Tested

COMBINATION_TEL_FA44_G900IDVU1ANE3_TEL1ANE3_1686381_REV00

COMBINATION_FA70_G955FXXU4ARI1_CL12792727_QB19841692_REV00

COMBINATION_FA70_G950FXXU4ARI1_CL12792727_QB19841686_REV00

COMBINATION_FA60_G935FXXU3ARI2_CL7964511_QB19635521_REV00

COMBINATION_OXM_FA80_G965FXXU2ARG2_OXMFAC_CL13637600_QB18941781_REV01

COMBINATION_FA70_G955FXXU3ARG1_CL12792727_QB18998294_REV00

COMBINATION_FA70_G950FXXU3ARG1_CL12792727_QB18998288_REV00

COMBINATION_FA60_G935VUCU4AQB1_CL9617184_QB12707387

G960FXXU2CRLI_G960FOXM2CRLI_THR_9.0_5File

,

G965FXXU2CRLI_G965FOXM2CRLI_THR_9.0_5File

,

G570FXXU1CRH9_G570FOJV1CRH9_THR_8.0

,

G610F_G610FDDU1BRD1_FRP_Remove

G930F_FRP_Remove_G930FXXU2EREM_Cloobgsm_Farsrom.rar

G930F_FRP_Remove_G930FXXS2DRC3_Cloobgsm_Farsrom.rar

G570F_G570FXXU1BQL2_FRP_Remove

COMBINATION_ODD_FA70_G615FUDDU2ARC2

COMBINATION_FAC_FA80_G960USQU1ARE5

COMBINATION_FA70_G892USQU2ARE1

COMBINATION_FA60_G935AUCU4ARB4_CL11071963

COMBINATION_FA70_G950USQU3ARD1_CL13344735

COMBINATION_FA70_G955USQU4ARE1

COMBINATION_ATT_FA50_G890AUCU6AQC1

COMBINATION_ATT_FA50_G920AUCU7ARA1

COMBINATION_FA70_G950USQU4ARE1

COMBINATION_ATT_FA50_G925AUCU6AQC1

COMBINATION_FA60_G930UUEU1AQA1

COMBINATION_TMB_FA50_G920TUVU6ARA1

COMBINATION_FA51_G928VVRU3ARB1_CL6509480

COMBINATION_TMB_FA50_G925TUVU6ARA1

COMBINATION_FA60_G930PVPU5ARB1_CL7396706

COMBINATION_FA60_G935AUCU6ARC1_CL11071963

COMBINATION_OXA_FA50_G925FXXU6ARC1

COMBINATION_FA60_G930AUCU4ARB1_CL7396706

COMBINATION_SPT_FA60_J327PVPU3ARC1_SPTFAC

COMBINATION_ATT_FA50_G920AUCU6AQC1

COMBINATION_ATT_FA50_G925AUCU5API1

COMBINATION_ATT_FA50_G925AUCU7ARA1

COMBINATION_FA70_G955USQU3ARD1_CL12542406

COMBINATION_OXA_FA50_G925FXXU6ARC1

COMBINATION_ODD_FA71_G611FDDU1AQL8_ODDFA71