لیست فایل ها

Name Tags Tested

COMBINATION_OXA_FA70_J730GDXU4ARF1_OXA4ARF1_CL12861601_QB18741826_REV00

COMBINATION_FAC_FA80_A750GNDXU1ARJ3_FACFAC_CL14367857_QB20282365_REV00

COMBINATION_OYA_FA50_G920W8VLU6ARA1_OYA6ARA1_CL6591030_QB16590691_REV02

COMBINATION_FA60_G935W8VLU4ARH1_CL9617040_QB19430634_REV00

COMBINATION_OYA_FA50_G925W8VLU4APG1_OYA4APG1_CL6309376_QB10282434_REV02

SM-G950F_G950FXXU4DSBA_FRP_Remove_9.0

,

G611F_G611FXXU1ARB2_FRP_Remove_7.1.1_OEM

,

G531H_G531HXXS0AQF1_FRP_Remove_OEM_5.1.1

,

G570F_G570FXXU1CRH9_FRP_Remove_8.0

,

G610F_G610FDDU1CRJ4_8.1_FRP_Remove

,

COMBINATION_FA51_G928W8VLU5ARA1_CL6053901_QB16593692_REV00

COMBINATION_FA60_G930W8VLU5ARI1_CL9617040_QB19868520_REV00

COMBINATION_FA60_G930TUVU4API4_CL7396706_QB10902999_REV02

G973FXXU1ASAT_G973FOXM1ASAT_THR_9.0_4File

, ,

G970FXXU1ASAT_G970FOXM1ASAT_THR_9.0_4File

, ,

COMBINATION_CHC_FA60_G6100ZCU1AQA1_CHCFAC_CL9729534_QB12135384_REV00

COMBINATION_FAC_FA80_G9650ZCU2ARF2_FACFAC_CL13230190_QB18709548_REV01

COMBINATION_XSA_FA50_G920IDVU3AOL2_XSA3AOL2_CL6411720_QB7437614_REV02

COMBINATION_FA51_G928FXXU4ARA1_CL5994902_QB16394285_REV00

COMBINATION_FA60_G9350ZCU2AQB1_CL7773580_QB12720134_REV02

COMBINATION_FA70_G9500ZCU3ARG1_CL12542406_QB19001169_REV00

COMBINATION_FA60_G9300ZCU2AQB1_CL7773580_QB12721021_REV02

COMBINATION_XSA_FA50_G925IDVU3AOL2_XSA3AOL2_CL6411720_QB7410671_REV02

COMBINATION_FAC_FA80_G9600ZCU2ARF2_FACFAC_CL13230190_QB18709584_REV01

COMBINATION_FA70_G9550ZCU2AQK1_CL12542406_QB15749279_REV00

COMBINATION_TEL_FA44_G900IDVU1ANE3_TEL1ANE3_1686381_REV00

COMBINATION_FA70_G955FXXU4ARI1_CL12792727_QB19841692_REV00

COMBINATION_FA70_G950FXXU4ARI1_CL12792727_QB19841686_REV00

COMBINATION_FA60_G935FXXU3ARI2_CL7964511_QB19635521_REV00

COMBINATION_OXM_FA80_G965FXXU2ARG2_OXMFAC_CL13637600_QB18941781_REV01

COMBINATION_FA70_G955FXXU3ARG1_CL12792727_QB18998294_REV00

COMBINATION_FA70_G950FXXU3ARG1_CL12792727_QB18998288_REV00

COMBINATION_FA60_G935VUCU4AQB1_CL9617184_QB12707387

G960FXXU2CRLI_G960FOXM2CRLI_THR_9.0_5File

,

G965FXXU2CRLI_G965FOXM2CRLI_THR_9.0_5File

,

G570FXXU1CRH9_G570FOJV1CRH9_THR_8.0

,

G610F_G610FDDU1BRD1_FRP_Remove

G930F_FRP_Remove_G930FXXU2EREM_Cloobgsm_Farsrom.rar

G930F_FRP_Remove_G930FXXS2DRC3_Cloobgsm_Farsrom.rar

G570F_G570FXXU1BQL2_FRP_Remove