سری D

تعداد مطالب» 26

دانلود رام رسمی حاوی اندروید 4.4.4 برای Sony Xperia T3 D5103 این رام فقط با Flashtool قابل فلش میباشد. بیلد نامبر : 18.1.A.2.25  

دانلود رام رسمی حاوی اندروید 5.0.2 برای Sony Xperia C3 D2533 این رام فقط با Flashtool قابل فلش میباشد. بیلد نامبر : 19.3.A.0.472  

دانلود رام رسمی حاوی اندروید 4.4.4 برای Sony Xperia M2 Aqua D2403 این رام فقط با Flashtool قابل فلش میباشد. بیلد نامبر : 18.3.1.A.0.21  

دانلود رام رسمی فارسی حاوی اندروید 5.0.2 برای Sony Xperia C3 D2502 این رام فقط با Flashtool قابل فلش میباشد. بیلد نامبر : 19.3.A.0.472  

دانلود رام رسمی حاوی اندروید 4.4.2 برای Sony Xperia C3 D2502 این رام فقط با Flashtool قابل فلش میباشد. بیلد نامبر : 19.2.A.0.391  

دانلود رام رسمی فارسی حاوی اندروید 5.1.1 برای Sony Xperia Z2 D6503 این رام فقط با Flashtool قابل فلش میباشد. بیلد نامبر : 23.4.A.1.232  

دانلود رام رسمی فارسی حاوی اندروید 5.1.1 برای Sony Xperia Z2 D6502 این رام فقط با Flashtool قابل فلش میباشد. بیلد نامبر : 23.4.A.1.232  

دانلود رام رسمی حاوی اندروید 4.4.4 برای Sony Xperia M2 D2305   این رام فقط با Flashtool قابل فلش میباشد. بیلد نامبر : 18.3.1.A.0.21  

دانلود رام رسمی حاوی اندروید 4.4.2 برای Sony Xperia M2 D2303   این رام فقط با Flashtool قابل فلش میباشد. بیلد نامبر : 18.4.C.2.12  

دانلود رام رسمی حاوی اندروید 4.3 برای Sony Xperia M2 D2303   این رام فقط با Flashtool قابل فلش میباشد. بیلد نامبر : 18.0.C.1.13  

دانلود رام رسمی فارسی حاوی اندروید 4.4.4 برای Sony Xperia M2 D2303   این رام فقط با Flashtool قابل فلش میباشد. بیلد نامبر : 18.3.1.C.0.21